Tuyên truyền giáo dục ANQP- Luật Quốc Phòng 2018

Thực hiện kế hoạch số 1639/KH-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về Tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng 2018, ngày 18/06/2019,  Trường PTLC Lý Công Uẩn đã tổ chức buổi tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng 2018.

Mục đích của buổi tuyên truyền là phổ biến tới toàn thể CBNV, GV nhà trường nắm được nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và các Nghị định chi tiết thi hành Luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc triển khai , thi hành Luật Quốc phòng 2018.

Các nội dung đã được phổ biến, tuyên truyền gồm:

– Luật Quốc phòng năm 2018;

– Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ đân sự;

– Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm;

– Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương;

– Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng;

– Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng;

Từ đó, Trường PTLC Lý Công Uẩn xây dựng phương hướng công tác cho thời gian tới như sau:

– Quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác phổ biến giáo dục về an ninh quốc, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, của Đảng và Nhà nước;

– Nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ làm công tác tuyên truyền của nhà trường;

– Tăng cường việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học trên cổng thông tin điện tử;

– Tập trung đầu tư các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục Quốc phòng như kinh phí, trang bị các loại sách về giáo dục quốc phòng;

Toàn thể GV, CBNV hiện đang công tác tại trường PTLC Lý Công Uẩn đều tham dự đầy đủ, mỗi cán bộ, giáo viên được giáo dục tư tưởng để xác định rõ việc học tập để hiểu biết pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật là trách nhiệm của mình.

Bài viết trước đó Văn hóa xếp hàng tại LCU
Bài viết sau đó Dịch vụ giặt là