Giới thiệu về trường PTLC
Lý Công Uẩn

Hội đồng cố vấn – Hội đồng trường – Ban giám hiệu

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Hội đồng Cố vấn là một thành phần trong Hội đồng Giáo dục bao gồm Chủ tịch hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Giám đốc học tập và một số nhà giáo, nhà khoa học thuộc Hội KHKT Việt Nam bao gồm GS Trần Phương – Nguyên Phó thủ tướng chính phủ, Nguyên Chủ tịch Hội KHKTVN, Chủ tịch kiêm Hiệu trưởng trường ĐH KD và CN Hà Nội); GS.TSKH Nguyễn Quang Thái – Chủ tịch Hội KHKT Việt Nam. Hội đồng Cố vấn hoạt động trên cơ sở đồng thuận và hợp tác vì sự nghiệp giáo dục trẻ em.

Nhiệm vụ của  Hội đồng Cố vấn:

?Xây dựng, tổ chức chương trình học, sẽ phải là một chương trình lấy học sinh làm trung tâm, hướng dẫn học sinh tự học – tự giáo dục,

?Cụ thể hóa chương trình học sao cho các tài liệu giáo khoa thể hiện rõ nhất mục đích giáo dục của bậc học. Đào tạo theo lối hành dụng thay vì giảng giải nhàm chán.

?Nghiên cứu, tìm tòi và thử nghiệm ứng dụng các hình thức học mới, hữu hiệu, chú ý trước hết đến hình thức học trong thiên nhiên và hình thức học qua mạng Internet.

?Đúc kết và ứng dụng các hình thức bồi dưỡng tư duy Giáo dục mới tới những người lớn tuổi – giáo viên, phụ huynh, và các nhà hoạt động xã hội.

?Xây dựng, tổ chức chương trình học, sẽ phải là một chương trình lấy học sinh làm trung tâm, hướng dẫn học sinh tự học – tự giáo dục,

?Cụ thể hóa chương trình học sao cho các tài liệu giáo khoa thể hiện rõ nhất mục đích giáo dục của bậc học. Đào tạo theo lối hành dụng thay vì giảng giải gây nhàm chán.

?Nghiên cứu, tìm tòi và thử nghiệm ứng dụng các hình thức học mới, hữu hiệu, chú ý trước hết đến hình thức học trong thiên nhiên và hình thức học qua mạng Internet.

?Đúc kết và ứng dụng các hình thức bồi dưỡng tư duy Giáo dục mới tới những người lớn tuổi – giáo viên, phụ huynh, và các nhà hoạt động xã hội.

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG                                                               

Hội đồng Trường là cơ quan quản lý và là tổ chức đại diện duy nhất cho quyền sở hữu của trường, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết nghị của các thành viên góp vốn và có quyền quyết định những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, quy hoạch, kế hoạch và phương hướng đầu tư phát triển của trường phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng Trường của trường PTLC Lý Công Uẩn bao gồm Tiến sỹ Vũ Tuấn Anh- Chủ tịch Hội đồng Trường, Thạc sĩ Lê Cẩm Lê- Hiệu trưởng Trường,  Thầy Đàm Văn Linh- Bí thư đoàn Trường cùng một số thành viên khác là cán bộ giáo viên và nhà đầu tư, thành viên Hội KHKT Việt Nam.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Trường:

✔️ Xây dựng định hướng chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của trường để trình Đại hội đồng thành viên góp vốn tại các kỳ họp.

✔️ Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường để trình Đại hội đồng thành viên góp vốn xem xét thông qua; kiến nghị Đại hội đồng thành viên góp vốn xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của trường khi cần thiết hoặc kiến nghị việc bổ sung, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của Hội đồng quản trị.

✔️ Xây dựng và ban hành các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức thu, chi tài chính của trường; quy định về việc hoàn vốn, rút vốn và chuyển nhượng vốn phù hợp với quy định của pháp luật về chế độ quản lý tài chính.

✔️ Huy động các nguồn vốn để xây dựng trường; phê duyệt dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm do Hiệu trưởng nhà trường trình; giám sát việc quản lý tài chính và tài sản của nhà trường; báo cáo về tài chính hàng năm của trường tại cuộc họp để Đại hội đồng thành viên góp vốn xem xét thông qua.

✔️ Đề cử và đề nghị công nhận hoặc hủy bỏ việc công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

✔️ Phê duyệt phương án tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự của trường trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng.

✔️ Có kế hoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của trường, giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị, giám sát Hiệu trưởng và Kế toán trưởng trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý trực tiếp.

✔️ Triệu tập Đại hội đồng thành viên góp vốn họp thường kỳ mỗi năm một lần hoặc họp đột xuất khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng Trường.

BAN GIÁM HIỆU

Ban giám hiệu trường PTLC Lý Công Uẩn bao gồm một thành viên là Hiệu trường.

Hiệu trưởng là người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của nhà trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý giáo dục và Hội đồng quản trị về việc tổ chức, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng giáo dục và hoạt động của trường trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

UV Hội KHKT Việt Nam, Thành viên HDT – TS. Vũ Tuấn Việt (vietvt@lcu.edu.vn)

Phụ trách các công tác phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hoạt động chung của Nhà trường trong khu vực dự án.