Giới thiệu về trường PTLC
Lý Công Uẩn

Kế hoạch phát triển

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Tôn chỉ

Xây dựng một một mô hình giáo dục hiện đại với sự kết hợp giữa giáo lý truyền thống phương Đông và phương pháp giảng dạy hiện đại phương Tây, hướng đến mục tiêu xây dựng sự khác biệt của mỗi cá nhân nhưng vẫn giữ gìn các giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc. Học sinh được định hướng phát triển toàn diện về Trí tuệ – Nhân cách – Thể chất.

Mục tiêu cụ thể tới năm 2024

Về công tác nhân sự

– Phát triển đội ngũ, đặc biệt về chất lượng, có phẩm chất đạo đức, năng lực, kiến thức, kỹ năng tốt.

– Đảm bảo 100% giáo viên đạt chuẩn, trên 30% cán bộ, giáo viên có trình độ sau đại học.

– Tăng chỉ tiêu giáo viên cơ hữu lên 75%.

– Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Về cơ sở vật chất

– Xây dựng giảng đường mới và khối nhà CLB, thư viện, thể hình, CLB thể dục trong nhà.

– Triển khai đồng bộ các phòng học chuyên dụng cho các môn thực hành, nghệ thuật với tỷ lệ trên 30% diện tích cho công tác giáo dục.

– Đầu tư thêm 20 máy tính có kết nối Internet tại thư viện, tăng số lượng đầu sách nghiệp vụ và tham khảo.

– Xây dựng hệ thống phần mềm học và thi trắc nghiệm kết hợp thư viện trực tuyến.

Về công tác giáo dục – đào tạo

Đảm bảo chất lượng giáo dục, sau khi tốt nghiệp học sinh có bản lĩnh vững vàng, có kỹ năng sống, hòa nhập, hợp tác, để từ đó các em có thể phát huy năng lực học tập ở các bậc đại học – cao đẳng, góp phần vào sự thành công cho chiến lược đào tạo nguồn nhân lực của đất nước hoặc làm việc trong môi trường học sinh lựa chọn.

– Phấn đấu tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông trên 97%

– Nâng tỷ lệ học sinh tham gia thi và đỗ đại học – cao đẳng (công lập và ngoài công lập)

Về công tác kiểm định chất lượng

– Hoàn chỉnh các hạng mục để từng bước được công nhận Trường chuẩn quốc gia.