Phòng chức năng

Học sinh sử dụng trong các tiết chuyên biệt, cần sử dụng các máy móc, thiết bị đặc thù.

Tags: ,

Bài viết trước đó Thẻ học sinh, Tủ đồ cá nhân
Bài viết sau đó Vườn trường