Phòng chức năng

Phòng chức năng

Học sinh sử dụng trong các tiết chuyên biệt, cần sử dụng các máy móc, thiết bị đặc thù. …