Thông tin về dịch vụ Bán trú

Môi trường sinh hoạt bán trú an toàn, thuận tiện

THỜI GIAN BIỂU CỦA HỌC SINH NỘI TRÚ 

(Lịch này có thể được thay đổi để phù hợp với quy định về giờ học của trường)