KẾ HOẠCH THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM 2021

Các bạn lớp 12 lưu ý:
KẾ HOẠCH THI NGHỀ PHỔ THÔNG
1. Thời gian thi
Ngày thi lý thuyết: 10/10/2021
Thời gian làm bài: 45 phút;
Từ 7h 30: Gọi thí sinh vào phòng thi;
Từ 7h 35: Phổ biến quy chế thi;
Từ 7h 45: Phát giấy thi, đề thi cho thí sinh;
Từ 7h50: Tính giờ làm bài;
8h 35: Thu bài
Ngày thi thực hành: Thông báo sau
2. Tính điểm trung bình( ĐTB) bài thi và xếp loại.
– ĐTB của bài thi được tính theo công thức sau đây:
ĐTB = [Điểm bài thi lý thuyết + ( điểm bài thi thực hành x 3)] / 4
( Điểm trung bình làm tròn đến một chữ số thập phân)
– Học sinh có điểm trung bình bài thi đạt từ 5,0 trở lên và không có điểm bài thi nào dưới 3,0 điểm thì được Sở GD&ĐT Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông xếp thành 3 loại theo tiêu chuẩn sau:
+ Loại giỏi: Có ĐTB bài thi từ 9,0 đến 10 điểm.
+ Loại khá: Có ĐTB bài thi từ 7,0 đến dưới 9,0 điểm. (điểm bài thi lý thuyết đạt từ 5,0 trở lên)
+ Loại trung bình: Các trường hợp còn lại
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TRƯỜNG PTLC LÝ CÔNG UẨN LỊCH THI NGHỀ Thời gian làm bài Lý thuyết: 45 phút; 7h 30: Gọi thí sinh vào phòng thi; 7h 35: Phổ biến quy chế thi; 7h 45: Phát giấy thi, đề thi 7h 50: Tính giờ làm bài; 8h 35: Thu bài 10/10/2021 Phòng học lớp 10A1'
Bài viết trước đó MỘT TIẾT HỌC HOÁ
Bài viết sau đó Ứng viên tải CV tại đây