TIẾT HỌC NGOẠI KHÓA- ĐỀN ĐÔ

Một buổi sáng mùa thu trời trong xanh, LCUers sang Đền Đô, vừa chơi vừa học.
x
Bài viết sau đó GÓC ĐỌC SÁCH