Nhà trường có cung cấp xe buýt theo tuyến cố định để đảm bảo an toàn cho học sinh đi học hàng ngày; Xe do nhà trường đầu tư, quản lý và điều hành

PHHS có thể liên hệ với bộ phận văn phòng hoặc GVCN khi có nhu cầu cho con em sử dụng dịch vụ;